Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenia spotrebiteľa

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 1/2003. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
    Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ má bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa dňa odstúpenia (§ 10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár, ktorý je nižšie na stiahnutie, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
  2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Zb. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, že predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 prim. a) až 1) zákona 102/2014 Zb.
  6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný na zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Odstúpenie od kupnej zmluvy

 

button-blue-m2