Odsotupení od smlouvy

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

  1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
    Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel má neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít formulář, který je níže ke stažení, ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou.
  2. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
  3. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
  4. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
  5. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 prim. a) až 1) zákona 102/2014 Sb.
  6. Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

button-blue-m2